ေရလႊမ္းေနေသာ ဦးပိန္တံတား

မႏၱေလးျမိဳ႕ဆိုသည္ႏွင့္ ဦးပိန္တံတားကို တြဲျမင္ၾကပါလိမ့္မည္။ ေရွးေဟာင္း ကၽြန္းသစ္လံုးၾကီးမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ဦးပိန္တံတားၾကီးသည္ ယခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ေရလႊမ္းမိုးလို႔ေနျပီျဖစ္သည္။

မဟာဂႏၶာရံုေက်ာင္းတိုက္အတြင္းရိွ ဆန္အိတ္မ်ား ေနရာေရႊ႕ေနၾကပံု

ၾသဂုတ္လ ၁ရက္ေန႔ ေတာင္သမန္အငး္ႏွင့္ ဦးပိန္တံတား အေျခအန

ၾသဂုတ္လ ၁ရက္ေန႔ ေတာင္သမန္အငး္ႏွင့္ ဦးပိန္တံတား အေျခအန

ဇူလိုင္လ ၃၁ရက္ေန႔ညကတည္းက တရိပ္ရိပ္တက္ေနေသာ ေတာင္သမန္းအင္းအတြင္းရိွ ေရမ်ားသည္ ၾသဂုတ္လ ၂ရက္ေန႔တြင္ ဦးပိန္တံတားကိုသာ လႊမ္းမိုးသြားသည္မဟုတ္ မဟာဂႏၶာရံုေက်ာင္းတိုက္အတြင္းသို႔ပါ ဝင္ေရာက္လာေနေပျပီ။ သတင္းဓာတ္ပံုမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးေပးေသာ မဟာဂႏၶာရံုေက်ာင္းတိုက္မွ ဦးဇင္းအား ေက်းဇူးတင္ရိွမိပါသည္။

ၾသဂုတ္လ ၂ရက္ေန႔ ေတာင္သမန္အငး္ႏွင့္ ဦးပိန္တံတား အေျခအန

ၾသဂုတ္လ ၂ရက္ေန႔ ေတာင္သမန္အငး္ႏွင့္ ဦးပိန္တံတား အေျခအန

ၾသဂုတ္လ ၂ရက္ေန႔ ေတာင္သမန္အငး္ႏွင့္ ဦးပိန္တံတား အေျခအန

ၾသဂုတ္လ ၂ရက္ေန႔ ေတာင္သမန္အငး္ႏွင့္ ဦးပိန္တံတားေပၚမွ ေလွျဖတ္သြားေနရပံု

Photo credit: Ashin Kavi Nanda (မဟာဂႏၶာရံုေက်ာင္းတိုက္)

Stacy Chan (ရိုးရာေလး)