အိုင္တီနွင့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္က႑တြင္ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေန

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလအတြင္းက ကြန္ျပဴတာ၊ အိုင္တီႏွင့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္က႑တြင္ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေနေၾကာင္း အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီတစ္ခုျဖစ္သည့္ work.com.mm က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

 အိုင္တီႏွင့္ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ကုမၸဏီမ်ားကလည္း အလုပ္အကိုင္အမ်ားဆံုးေခၚယူခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့သည္လတြင္ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားက အဆိုပါက႑၏ အလုပ္ေခၚယူမွဳအေရအတြက္ထက္ (၁၁)ဆခန္႔ ပိုမိုေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ဧၿပီလတစ္လလံုးအတြက္ ယင္းေအဂ်င္စီမွ တဆင့္ကြန္ပ်ဴတာ၊အိုင္တီႏွင့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္က႑မွ အလုပ္အကိုင္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ေခၚယူခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ကြန္ျပဴတာ၊ အိုင္တီႏွင့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္က႑ေနာက္တြင္ ကုန္စည္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး/ကုန္ပစၥည္းျဖန္႔ခ်ီေရးက႑၊ သြင္းကုန္/ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး က႑၊ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာက႑ႏွင့္ ဟိုတယ္/ဧည္႔ေဂဟာက႑တို႕တြင္း ဝန္ထမ္းေခၚယူမႈမ်ားသည့္ က႑မ်ားအျဖစ္ ကပ္လ်က္လိုက္ပါလ်က္ရွိၾကသည္။

အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအေနႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစားေရြးခ်ယ္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အိုင္တီ၊ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ေရးသား ျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္သည္႔အလုပ္အမ်ိဳးအစားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းထက္ ၄င္းလုပ္ငန္းက႑တြင္ ေငြေၾကး၊စာရင္းအင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည္႔အလုပ္အမ်ိဳးအစား၊ ေစ်းကြက္ရွာေဖြျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ေရာင္းခ်ျခင္းအလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစားမ်ားကို အထက္ပါက႑ အမ်ားစုတြင္ ရွာေဖြေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

အလုပ္ေခၚယူမွဳအမ်ားဆံုးရွိခဲ့သည္႔ ေနရာေဒသတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာအမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအမ်ားဆံုးမွာ မႏၱေလးၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး ငပလီ၊ မေကြးတိုင္းႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔မွလည္း အလုပ္ေခၚယူမႈအသီးသီးမ်ားျပားခဲ့ေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။