မနက္ျဖန္မွစ၍ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံၿပီ

ယခုႏွစ္ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ မနက္ဖန္ (ေမလ ၂၄ရက္ေန႕) ကစၿပီး ေက်ာင္းအပ္လက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Photo- UNICEF
အေျခခံပညာ မူလတန္း၊ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္း အဆင့္ ေက်ာင္းမ်ား၏ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး သီတင္းပတ္အျဖစ္ ေမလ ၂၅ ရက္ေန႕ကေန ၃၁ရက္ေန႕အထိ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ထားသည္။

ေက်ာင္းအပ္ရာတြင္လည္း ဝန္ႀကီးဌာနက မိဘႏွင့္ ဆရာမမ်ားလိုက္နာရန္ အခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ေက်ာင္းဆရာမမ်ားကို ေငြေၾကးလက္ေဆာင္မ်ား ေပးအပ္ျခင္းမျပဳရန္ ႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာမမ်ားကလည္း ေငြေၾကးေကာက္ခံျခင္း၊ အတန္းတံဆိပ္ႏွင့္ ေက်ာင္းတံဆိပ္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း၊ အျခားေသာပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳရန္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ တိုင္ၾကား၊ အႀကံေပးခ်က္မ်ားအတြက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီးရံုး၊ ရံုးအမွတ္ ၁၃၊ ေနျပည္ေတာ္ (သို႕မဟုတ္) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ကို ေပးပို႕ႏိုင္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။