ျမန္မာႏွင့္ အစၥေရး ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိၿပီ

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အစၥေရး ႏွစ္ႏုိင္ငံတို႕အၾကား သြားလာရာတြင္ ႀကိဳတင္ဗီဇာေလွ်ာက္ထားရန္ မလိုဘဲ ျပည္ဝင္ခြင့္ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးသည့္ ဆက္ဆံေရးကို တိုးျမွင့္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဇြန္လ ၁၂ရက္ေန႕က ေနျပည္ေတာ္၊ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သံတမန္မ်ားက သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

ယင္းဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္မွာ ရက္ ၉ဝ ၾကာ ေနထိုင္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ကာ အထူး/ဝန္ထမ္းႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားသာ အက်ံဳးဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္လည္း သာမန္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္(အနီ)ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား ရရွိမည္မဟုတ္ေသးဘဲ အထူး/ဝန္ထမ္း ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားသာ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ သာမန္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္(အနီ)ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားမွာ မေလးရွားမွ လြဲ၍ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားကို ဗီဇာမလိုဘဲ သြားေရာက္ခြင့္ရရွိထားသည္။