ေဆးလိပ္ျဖတ္ၿပီးလ်ွင္ သင့္ခႏၶာတြင္ေျပာင္းလဲသြားမည့္ျဖစ္စဥ္မ်ား

လူအမ်ားစုက ေဆးလိပ္ျဖတ္ၿပီးေသာ္လည္း ႏွစ္မ်ားစြာ နီကိုတင္းကို ေသာက္သံုးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရး ထိခိုက္မႈသည္ ျပန္မေကာင္းနိုင္ေတာ့ဟု ယုံၾကည္သည့္အတြက္ ေဆးလိပ္ျဖတ္ရန္ လြယ္လြယ္လက္ေလ်ွာ့ တတ္ၾကသည္။


သို႔ေသာ္လည္းအမွန္မွာ ထိုသို႔မဟုတ္ပါ။ မည္မ်ွအခ်ိန္ၾကာၾကာ သင္ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးခဲ့ပါေစ၊ ေဆးလိပ္ျဖတ္လိုက္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ အနည္းဆံုး အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ခႏၶာကိုယ္က ျပဳလုပ္သည္သာျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါတို႔သည္ ေဆးလိပ္ျဖတ္လိုက္သည့္ မိနစ္ အခ်ိန္မွစ၍ သင့္ခႏၶာကိုယ္တြင္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

(၁)မိနစ္ ၂၀ အၾကာ

နီကိုတင္းဓာတ္သည္ ခႏၶာကိုယ္၏ စနစ္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ေသာအခါ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ ႏွင့္ ႏွလံုးခုန္ႏွုန္း ျမင့္တက္လာေစသည္။ ေဆးလိပ္ျဖတ္လိုက္ေသာအခါ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ႏွင့္ ႏွလံုးခုန္ႏွုန္း ပံုမွန္ျပန္ျဖစ္သြားသည္။

(၂) ၈ နာရီအၾကာ

သင္ရႈထုတ္လိုက္ေသာ ေဆးလိပ္မီးခိုးေငြ႔သည္ ၾကည့္ေကာင္းသလို ရွိေသာ္လည္း အဆိပ္ျဖစ္ေစေသာ ဓာတ္ပစၥည္းေပါင္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္ပါဝင္ၿပီး ဆိုးရြားေသာ ဓာတ္တစ္ခုမွာ ကာဗြန္မိုေနာက္ဆိုဒ္ ျဖစ္သည္။ သင္ေနာက္ဆံုး ေဆးလိပ္ေသာက္ခဲ့ခ်ိန္မွ ၈ နာရီခန္႔ၾကာျမင့္ေသာအခါ ခႏၶာကိုယ္မွ နီကိုတင္းႏွင့္ ကာဗြန္မိုေနာက္ဆိုဒ္ ကိုစြန္႔ထုတ္ၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ ေသြးတြင္းရွိ ေအာက္ဆီဂ်င္ ပမာဏသည္လည္း ပံုမွန္ျပန္ျဖစ္သြားသည္။

(၃)၂၄ နာရီအၾကာ

၁ရက္ခန္႔ၾကာၿပီးေသာအခါ သင္၏ အဆုတ္က သန္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္သည့္အတြက္ ခၽြဲႏွင့္ စြန္႔ပစ္အပိုင္းအစမ်ားကို အျပင္သို႔ရွင္းလင္း ဖယ္ထုတ္ေပးသည္။

(၄)၄၈ နာရီအၾကာ

နီကိုတင္းသည္ သင္၏ အနံ႕ ႏွင့္ အရသာ အာရံုခံျခင္းတို႔ အေပၚလည္း သက္ေရာက္မႈရွိသည့္အတြက္ ေဆးလိပ္ျဖတ္ၿပီး ေသာအခါ နီကိုတင္းမရိွေတာ့သျဖင့္ အာရံုခံစားမႈလည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္လာသည္။

(၅)ရက္သတၱပတ္ ၂ ပတ္မွ ၁၂ ပတ္ခန္႔အၾကာ

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းက ခႏၶာကိုယ္ေသြးလွည့္စနစ္ကို ထိခိုက္သည့္အတြက္ ကိုယ္လက္လႈွုပ္ရွားမႈ မျပဳနိုင္ျခင္းမ်ိဳး ႀကံဳရတတ္သည္။ ေဆးလိပ္ျဖတ္ၿပီးေသာအခါ ထိုျပႆနာ မရွိေတာ့သည့္အတြက္ ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ေသာအခါ အေမာခံႏိုင္လာသည္။

(၆)၃ လမွ ၉ လ အၾကာ

နီကိုတင္းႏွင့္ေဝးေလေလ သင့္က်န္းမာေရးသည္လည္း ဆက္လက္တိုးတက္ေလေလျဖစ္သည္။သင္၏ အဆုတ္သည္ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ရွင္သန္ရန္ အခ်ိန္ေကာင္းစြာ ရၿပီးေသာအခါ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ေလျပြန္က်ဥ္းျခင္း ႏွင့္ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ားလည္း တစ္စ တစ္စ သက္သာလာသည္။

(၇)၁ ႏွစ္အၾကာ

သိပံၸပညာရွင္မ်ားက ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္ ေသြးေၾကာမ်ားကို က်ဥ္းေစေသာ အဆီခဲမ်ားကို ျဖစ္တည္ေစနိုင္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ၾကသည္။ ေသြးေၾကာက်ဥ္းရာ မွတစ္ဆင့္ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ေလျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္းတို႔ကို ခံစားရေစနိုင္သည္။ ေဆးလိပ္ျဖတ္ၿပီး ၁ ႏွစ္ခန္႔အၾကာတြင္ သင့္အေနျဖင့္ ႏွလံုးေရာဂါ ျဖစ္နိုင္ေခ်ကိုပါ ရပ္တန္႔ၿပီးျဖစ္သည္။

(၈)နီကိုတင္းျဖတ္ျခင္း၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

နီကိုတင္းသည္ စြဲလန္းေစတတ္ေသာေၾကာင့္ နီကိုတင္းျဖတ္လိုက္လ်ွင္ ေအာက္ပါလကၡဏာတို႔ကို ခံစားရႏိုင္သည္။

အစာေခ်စနစ္ဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား
အစာမေၾကျခင္း၊မူးေဝပ်ိဳ႕တက္ျခင္း၊ဝမ္းေလ်ွာျခင္း။
ႏွာေခါင္းပိတ္ျခင္း၊ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊အသံဝင္ျခင္း။
ေခါင္းမူးျခင္း။
ေျခေခ်ာင္း လက္ေခ်ာင္း ထိပ္မ်ား ထံုက်ဥ္ျခင္း။
အိပ္စက္မႈ ပံုစံေျပာင္းလဲလာျခင္း၊အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း။

ထိုလကၡဏာမ်ားသည္ အလြန္အခံရခက္သည္ မွန္ေသာ္လည္း သင္ေဆးလိပ္ျဖတ္ၿပီးေသာအခါ ခႏၶာကိုယ္က ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳျပင္ေနေၾကာင္း ျပသည့္ေကာင္းေသာ လကၡဏာ ျဖစ္ပါသည္။ ေဆးလိပ္ျဖတ္ရန္ ပ်က္ကြက္ၿပီး ေဆးလိပ္ျပန္ေသာက္ပါက ယခင္အေျခအေနသို႔ ျပန္ေရာက္သြားလိမ့္မည္။ ေဆးလိပ္ျဖတ္ၿပီး ထိုလကၡဏာမ်ားသည္ တစ္လခန္႔အထိ ၾကာတတ္သည္။ သင္ကိုယ္တိုင္အတြက္ ထိုအခ်ိန္ကို အေကာင္းဆံုး ႀကိဳးစား ေက်ာ္ျဖတ္သင့္သည္။ နီကိုတင္းျဖတ္ျခင္း ကာလကို ေက်ာ္လႊားေအာင္ျမင္နိုင္ပါက သင့္က်န္းမာေရး အတြက္ သိသာေသာ တိုးတက္မႈမ်ားကို ျမင္ေတြ႔ရေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေရးသားသူ Dr. Ye Pyae Hein
ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win

[ ဤေဆာင္းပါးကို ရိုးရာေလး ၏ မိတ္ဘက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဆးပညာဝက္ဘ္ဆိုဒ္ hellosayarwon.com မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။ ]