ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ေျပာျပေသာ အိမ္ေထာင္ကြဲျခင္း အေၾကာင္းရင္း ၈ ခု

သင္၏ေန႔စဥ္အျပဳအမူတို႕က သင့္အိမ္ေထာင္ေရးကို ဖ်က္ဆီးနိုင္ပါသည္။ သုေတသနအဆိုအရ နွစ္ဦးသားဆက္ဆံေရးတြင္ႀကီးမားေသာ ျပႆနာမ်ားကိုျဖစ္ေစသည္မွာ ေသးငယ္ေသာအမႈကိစၥမ်ားက စသည္ဟုဆိုပါသည္။

သတင္းေကာင္းတစ္ခုကေတာ့ သင့္တြင္ ထိုအက်င့္ဆုိးမ်ားရွိရံုျဖင့္ အိမ္ေထာင္ကြဲမည္ဟုမဆိုလိုပါ။ ေလ့လာခ်က္တစ္ခုအရ စံုတြဲမ်ား ျပဳလုပ္ႀကိဳးစားၾကည့္နိုင္ေသာ အရာမ်ားစြာရွိပါသည္။ ထုိသို႔ဆုိလွ်င္ ေအာက္ပါ အခ်က္ေလးမ်ားကို ေလ့လာဆင္ျခင္ၾကည့္ပါ။

ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားေျပာျပေသာအက်င့္ဆိုးမ်ား

(၁)တစ္ဦး၏မေကာင္းသတင္းကိုတစ္ဦးကကြယ္ရာတြင္ေျပာျခင္း
သင့္၏အိမ္ေထာင္ဖက္အေၾကာင္း ကြယ္ရာတြင္စကားအတင္းဆိုျခင္းသည္ မၾကာခဏေတြ႕ရတတ္သည္။ အထူးသျဖင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ထိုကဲ့သို႔သေဘာရွိေသာအမ်ိဳးသမီးခ်င္းဆံုမိေသာအခါတြင္ ပို၍ေျပာမိတတ္ၾကသည္။ သင္နွင့္ရင္းနွီးသူမ်ားက သူတို႔၏ခင္ပြန္းသည္မ်ား မေကာင္းေၾကာင္းကိုေျပာမိၾကသည့္အခါ သင္ပါအလိုလို ထိုစကားဝိုင္းထဲ ေရာက္သြားလိမ့္မည္။ သို႕ေသာ္ထိုကိစၥသည္ အေသးအဖြဲေတာ့မဟုတ္ပါ။ သင့္ခင္ပြန္းသည္က ထိုအေၾကာင္းကိုသိရွိသြားလ်ွင္ သူ႔အေပၚထားေသာ သင္၏ေလးစားမႈကိုသိရွိသြားၿပီး ဆက္ဆံေရးအဖုအထစ္ျဖစ္လာနိုင္သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ေဝဖန္ျပစ္တင္မဆံုးျဖစ္လာၿပီး သင္မသိလိုက္ခင္မွာပင္ သင္တို႕ဆက္ဆံေရးသည္ လ်ွင္ျမန္စြာပ်က္စီးေအးစက္သြားေပလိမ့္မည္။

(၂)ခင္ပြန္းသည္မျဖစ္ခ်င္သည္မ်ားကို ပံုသြင္းရန္ႀကိဳးစားျခင္း
သင့္အေနျဖင့္ သင္၏အမ်ိဴးသားကို အျခားသူတို႔၏ခင္ပြန္းသည္တို႔ကဲ့သို႔တည္တံ့ခန္႔ညားစြာေနရန္ေစခိုင္းျခင္း(သို႔မဟုတ္) အျခားသူမ်ားနွင့္ သူ႔ကိုႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းက အေတာ္ဆိုးေသာအမူအက်င့္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႕ေသာစိတ္ သင့္တြင္ရွိပါက ဆက္ဆံေရးသည္ အခ်ိန္တစ္ခုေရာက္လွ်င္ အဆံုးသတ္သြားလိမ့္မည္။ သင္ဆႏၵရွိ၍ ျဖစ္ခ်င္သည့္အတိုင္း အလံုးစံုမျဖစ္နိုင္သည္ကို သင့္အေနျဖင့္သတိရသင့္သည္။ သင့္သူငယ္ခ်င္းမ်ားက သင့္ခင္ပြန္းကို အားက်၊ မနာလိုျခင္းမ်ိဳးပင္ရွိေနနိုင္ပါသည္။ သို ့ျဖစ္၍ သင္သေဘာမက် စိတ္မေတြ႕၍ ဗိုက္ေခါက္ဆြဲလိမ္ခ်င္ေသာ အမူအက်င့္မ်ဳိးပင္ျပဳမူပါေစ၊ ျပႆနာမရွာပါနဲ။ ႏူးညံ့ညင္သာေသာ နည္းကိုသာသံုး၍ အေကာင္းဘက္ေရာက္ေအာင္ အားထုတ္ပါ။

(၃) မိမိအိမ္ေထာင္ဖက္၏ေနရာမွ ေန၍ တစ္ခါမွမစဥ္းစားျခင္း
အမ်ိဳးသားမ်ားအေနျဖင့္ အျခားသူမ်ား၏သေဘာထားကို နားလည္ျခင္းသိပ္မရွိဟုဆိုပါက သင္လက္ခံနိုင္ခ်င္မွ လက္ခံလိမ့္မည္။ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားကမူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ကိုယ္ခ်င္းစာတရား ပိုရွိၾကျပီး အမ်ိဳးသားမ်ားက ထိုစြမ္းရည္တုိးတက္လာေအာင္ ေလ့က်င့္ဖုိ႔လိုအပ္သည္ဟု ဆုိပါသည္။ ထိုသို႔ဆုိျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကပဲ အျမဲနားလည္ေပးေနရမည္ဟု မဆုိလိုပါ။ အမ်ိဳးသားမ်ားကလည္း သူတစ္ပါးခံစားခ်က္ကို နားလည္လိုၾကပါတယ္။ ျပႆနာတစ္ခုကို ႏွစ္ေယာက္ႏွစ္လံုး တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္ ကိုယ္ခ်င္းစာနားလည္ျပီး ေျဖရွင္းဖုိ ့ၾကိဳးစားပါ။

(၄) ရန္လိုရန္ေထာင္ျခင္း
အမ်ိဴးသမီးမ်ားသည္ ကိစၥတစ္ခုေျဖရွင္းရာတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ပို၍ရန္လိုတတ္သည္။ အဘယ္ၾကာင့္မူအမ်ိဳးသားမ်ားသည္ စိတ္ေျပၿငိမ္းလြယ္ၿပီး အေျခအေန တစ္ခုကိုေဝဖန္ပိုင္းျခားနိုင္စြမ္း ရွိၾကေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားကမူ မၿပီးနိုင္မစီးနိုင္ ခံစားတတ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပဋိပကၡၡျဖစ္တိုင္း ဆူပူေအာ္ဟစ္ျခင္းကိုေလွ်ာ့ပါ။ သူကသင့္ဘက္တြင္ဘာေၾကာင့္မရွိရျခင္းကိုသာ အျဖရွာပါ။

(၅)ရန္ျဖစ္ျခင္းကို ရပ္တန္႔သင့္မွန္း မသိျခင္း
အျငင္းပြားမႈတစ္စံုတစ္ရာျဖစ္ပါက အဆံုးသတ္ရန္ ခက္ခဲတတ္သည္။ တစ္ဦးဦးကေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းျဖင့္ ျပႆနာကိုေျဖရွင္းရလြယ္ကူေစၿပီး စကားေျပာရလည္းလြယ္ကူေစသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ေရွ ႔ဆက္ေျပာဆိုဖုိ ့ ပင္ခက္ခဲတာမ်ိဳးၾကံဳရႏုိင္သည္။ ထိုအခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ အျငင္းပြားမႈကိုခဏရပ္ျခင္း ေနာက္မွေဆြးေႏြးျခင္းမ်ဳိးျပဳရန္ မစဥ္းစားမိၾကေပ။ ထိုသို႔သာေတြးမိပါကသင္တို႔ကို အိမ္ေထာင္ကြဲမႈမျဖစ္ေစဘဲ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕ေသာအိမ္ေထာင္မႈကိုသာ ရေစမည္ျဖစ္သည္။

(၆)ဟန္ေဆာင္ျခင္း
သင့္အေနျဖင္ ့ တည္ၿငိမ္စိတ္ေျပဟန္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း သင့္ခႏၶာကိုယ္က ထိုသို႕မဟုတ္မွန္းျပေနသည္။ ထိုသို႔မၾကာခဏဟန္ေဆာင္ျပီး သင့္အိမ္ေထာင္ဖက္ကို သင္ခံစားေနရသည္မ်ားကို ဖြင့္ဟမေျပာဘဲ ဖံုးကြယ္ထားပါက ၾကာလွ်င္ ခင္ပြန္းသည္က သင့္ကိုနားလည္ေဖးမမႈနွင့္ သင့္ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးလိုစိတ္မ်ား နည္းပါးသြားပါလိမ့္မည္။

(၇) ပြင့္လင္းစြာ ဖြင့္မေျပာျခင္း
သင့္အား အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေသာ အရာမ်ားကို ဖြင့္ထုတ္မေျပာဘဲ အဆင္ေျပဟန္ေဆာင္ေနျခင္းက သင္တုိ ့ႏွစ္ေယာက္ဆက္ဆံေရးကုိ ေကာင္းမြန္္ေအာင္ ၾကိဳးစားေနရာမေရာက္ပါ။ ဒီလုိဆုိလ်ွင္ သူနဲ ့ ရန္ျဖစ္ခုိင္းျခင္းမဟုတ္ပါ။တစ္ခါတစ္ရံနွစ္ဦးသားသေဘာထား မတိုက္ဆိုင္မႈမ်ားကို ဖြင့္ထုတ္ေျဖရွင္းျခင္းက တအံု႔ေႏြးေႏြးေနျခင္းထက္ ေကာင္းမြန္သည္ဟုဆိုလိုပါသည္။

(၈) ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ဝန္ေလးျခင္း၊ အခ်ိန္ဆြဲျခင္း
သင့္အေနျဖင့္ ေျပာရခက္ေသာ မေျပာမျဖစ္စကားမ်ိဳးကို ဆိုရန္ဝန္ေလးတာမ်ိဳးရွိလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ သူ႔အခ်ိန္နွင့္သူေျဖရွင္းမွွ အက်ဥ္းအၾကပ္သို႔မေရာက္ဘဲ ေျပလည္မည္ျဖစ္သည္။ မနွစ္ၿမိဳ႕ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ခ်န္လွပ္ထားေသာအခါ ၾကာေလ ေဖရွင္းရခက္ေလျဖစ္လာတတ္သည္။ ထိုသို ့ဆုိလွ်င္ သင့္ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္အားလံုး ကုန္ဆံုးသြားျပီလား ။ ထိုသို ့အဓိပၸါယ္မသက္ေရာက္ပါ။ တစ္ခုုသာသတိရပါ။ သင္ အခ်ိန္ဆြဲထားတာၾကာေလ သင္တုိ ့အိမ္ေထာင္ေရး လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ ျပန္ေရာက္ဖုိ ့ အခ်ိန္ပိုၾကာေလဆုိတာပါပဲ။ ေအာင္ျမင္ေသာ အိမ္ေထာင္ေရးတစ္ခုကို ပိုင္ဆုိင္ဖုိ ့ႏွစ္ဦးစလံုး အားစုိက္ထုတ္ဖို ့လုိအပ္ပါတယ္။

ေရးသားသူ Dr. Ye Pyae Hein
ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win

[ ဤေဆာင္းပါးကို ရိုးရာေလး ၏ မိတ္ဘက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဆးပညာဝက္ဘ္ဆိုဒ္ hellosayarwon.com မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။ ]