မတ္တတ္ရပ္ အလုပ္ လုပ္ျခင္းက က်န္းမာေရးေကာင္းၿပီး အလုပ္ပိုၿပီး

ၿဗိတိန္မွ ေလ့လာသူမ်ားအေနျဖင့္ စမ္းသပ္ခ်က္ တစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ မတ္တတ္ရပ္ၿပီးေတာ့ အလုပ္ လုပ္ျခင္းဟာ အလုပ္ လုပ္သူအတြက္ က်န္းမာေရးလည္း ေကာင္းသလို အလုပ္ကိုလည္း ပိုမို ၿပီးေျမာက္ေစေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။

အျမဲတမ္း ေတာက္ေလၽွာက္ မတ္တတ္ရပ္ေစဖို႔ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲ့ဒီလို မတ္တတ္ရပ္ရရင္ေတာ့ ဆိုးက်ိဳး ပိုျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္။ အႀကံေပးထားတာကေတာ့ တစ္ရက္ရဲ့ အလုပ္ လုပ္ခ်ိန္ ၈ နာရီမွာ ၁ နာရီ သို႔မဟုတ္ ၂ နာရီေလာက္ မတ္တတ္ရပ္ၿပီးေတာ့ အလုပ္ လုပ္ရန္ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းကဲ့သို႔ လုပ္ျခင္းျဖင့္ အလုပ္ ပိုၿပီးေျမာက္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သူ႔ရဲ့ ကိုယ္ခႏၶာတြင္း ဆဲလ္မ်ား လွုပ္ရွားမွု ျမန္ဆန္ၿပီး ပိုလို႔ အားအင္ရွိေစေၾကာင္း ဆိုပါတယ္။ ယင္းဟာ မာရသြန္ေျပးရန္ ေလ့က်င့္ေနတဲ့ အခ်ိန္ကာလမွာ ျဖစ္တဲ့ က်န္းမာေရး အေနအထားနဲ႔ တူေၾကာင္းေတာင္ ဆိုပါတယ္။

တစ္ေနကုန္ ထိုင္ၿပီးေတာ့ အလုပ္ လုပ္ျခင္းဟာ ခါးနာျခင္း၊ က်ီးေပါင္းတက္ျခင္း၊ လိပ္ေခါင္း အစရွိသျဖင့္ ေရာဂါမ်ိဳးစုံ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ထိုင္ၿပီးေတာ့ အလုပ္ လုပ္ရသူမ်ားအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ ယခုလို တစ္ခါတစ္ရံ မတ္တတ္ရပ္ လုပ္ရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ ယင္းအတြက္လည္း မတ္တတ္ရပ္တဲ့အခါ level ညီတဲ့ စားပြဲ လိုအပ္ပါတယ္။
.