ရွားေစာင္းလက္ပတ္၏ က်န္းမာေရး အက်ိဳးေက်းဇူး

ရွားေစာင္းလက္ပတ္ပင္ကိုသိၾကမွာပါ။ သူဟာ က်န္းမာေရးအတြက္ အင္မတန္ အသံုးဝင္ ေကာင္းက်ိဳးေပးတဲ့ အပင္မွန္းလည္း သိၾကမွာပါ။

သူက

- ကင္ဆာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ေလ်ာ့ခ်ေပးတယ္။
- ကင္ဆာေရာဂါ အျမစ္မ်ားကိုပါ ဖယ္ရွားေပးပါတယ္။
- အသားအရည္လွပေစပါတယ္။
- အစာအိမ္ကို သန္႔ရွင္း က်န္းမာေစပါတယ္။
- ေသြးအားေကာင္းေစျပီး ေသြးမွာ အဆီမ်ားျခင္း၊ ျပစ္ျခင္းတို႔ကို ေပ်ာက္ကင္းေစပါတယ္။
- စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းေစတဲ့ ဟိုမုန္းမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ေပးပါတယ္။
- အၾကားအာရံုကို တုိးျမင့္ေကာင္းေစပါတယ္။
- ေက်ာက္ကပ္ကို က်န္းမာေစျပီး ေက်ာ္တည္ျခင္းကို ဖယ္ရွားေပးပါတယ္။
- ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳမ်ားကို သက္သာ ေပ်ာက္ကငး္ေစပါတယ္။
- အသံေျခာက္ျခင္း အဆီဖုန္းျခင္းမ်ားကုိ ကုသေပးျပီး ကာလည္းကာကြယ္ေပးပါတယ္။

အစရွိသျဖင့္ တို႔အျပင္သူ႔မွာ မ်ားစြာေသာ က်န္းမာေရး ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ရွိတာေၾကာင့္ ရွားေစာင္းလက္ပတ္ကို ေဆးတန္ခိုးပင္လို႔ေတာင္ အခ်ိဳ႕႕ ေခၚဆုိပါတယ္။