ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ရွိတဲ့ ကေလးေတြအတြက္ တ႐ုတ္သိပၸံပညာရွင္ေတြ နားရြက္ဖန္တီးေပးခဲ့

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက သိပၸံပညာရွင္ေတြဟာ 3D Printing နဲ႔ ဆဲလ္ေမြးျမဴေရး နည္းပညာေတြ ေပါင္းစပ္ၿပီး နားတစ္ဖက္ ခ်ဳိ႕ယြင္းေနတဲ့ ကေလးငယ္ ၅ ေယာက္အတြက္ နားရြက္အသစ္ေတြ ဖန္တီးေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီကေလးငယ္ေတြဟာ နားရဲ႕ပုံသ႑ာန္နဲ႔ အၾကားအာ႐ုံ ထိခုိက္ေစတဲ့ နားတစ္ဖက္ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈ (microtia) ခံစားေနရသူေတြပါ။

သိပၸံပညာရွင္ေတြဟာ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ ခ်ဳိ႕ယြင္းေနတဲ့ နားရြက္ တစ္ဖက္ထဲကေန chondrocytes ဆုိတဲ့ အ႐ုိးႏုဆဲလ္ေတြယူၿပီး နားရြက္ပုံသ႑ာန္ အ႐ုိးႏု ဖန္တီးခဲ့ၾကတာပါ။ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ အေကာင္းပကတိရွိေနတဲ့ နားရြက္တစ္ဖက္ခ်င္းစီကုိ 3D Printing နဲ႔ ပုံစံထုတ္ထားတဲ့အတုိင္း အ႐ုိးႏု ဖန္တီးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

သိပၸံပညာရွင္ေတြဟာ CT scanning ၊ 3-D printing နည္းပညာေတြကုိ အသုံးျပဳၿပီး ဇီဝေျပာင္းလဲမႈအရ ပ်က္စီးႏုိင္တဲ့ အ႐ုိးႏုပုံစံ ျငမ္းစင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီလုိတည္ေဆာက္ရာမွာ အေကာင္းတုိင္းရွိေနတဲ့ နားရြက္ထဲက အ႐ုိးတုပုံစံအတုိင္း ျငမ္းစင္တည္ေဆာက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနာက္မွာ ခ်ဳိ႕ယြင္းေနတဲ့ နားထဲက အ႐ုိးႏုဆဲလ္ကုိယူၿပီး ျငမ္းစင္လုိ ပုံသ႑ာန္ျဖစ္လာေအာင္ (၃)လၾကာ ေမြးျမဴပ်ဳိးေထာင္ရပါတယ္။ ျငမ္းစင္အတုိင္း အ႐ုိးႏုပုံစံခြက္ျဖစ္လာၿပီဆုိတာနဲ႔ လူနာေတြရဲ႕ နားရြက္ကုိ အစားထုိးတည္ေဆာက္မႈ လုပ္ၾကပါတယ္။ နားရြက္ အစားထုိးမႈ ျပဳလုပ္ၿပီးရင္ နားရြက္အသစ္ ေကာင္းေကာင္း အလုပ္လုပ္၊ မလုပ္ဆုိတာကုိ အခ်ိန္ယူေစာင့္ၾကည့္ရပါတယ္။

နားရြက္အသစ္ ဖန္တီးကုသေပးခဲ့သူ ၅ ေယာက္ထဲမွာ ၄ ေယာက္က အခ်ိန္ ၆ လၾကာတာနဲ႔ အ႐ုိးႏု ပုံသ႑ာန္ ထင္ထင္ရွားရွားျဖစ္ေပၚလာၿပီး ဒီအထဲမွာ ၃ ေယာက္ကေတာ့ နားရြက္သစ္နဲ႔ အေကာင္းတုိင္းရွိေနတဲ့ နားရြက္ ပုံသ႑ာန္၊ အရြယ္အစား၊ တည္ေနရာအားလုံး ထပ္တူျဖစ္ခဲ့တာကုိ သုေတသီေတြ ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ ပုံသ႑ာန္ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈကေန နားရြက္လုံးဝမပါတဲ့အဆင့္အထိ ျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့ Microtia အေျခအေနဟာ မ်ဳိး႐ုိးဇစ္ျမစ္အေပၚ မူတည္ၿပီး ကေလး ၅၀၀၀ ေမြးဖြားရင္ တစ္ေယာက္မွာ ဒီလုိျဖစ္ႏုိင္ေျခ ရွိတယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းထားၾကပါတယ္။ စပိန္ႏုိင္ငံနဲ႔ ဆက္ႏြယ္တဲ့ မ်ဳိးႏြယ္ေတြ၊ အာရွသားေတြ၊ ဌာေန အေမရိကန္တုိင္းရင္းသားေတြ၊ အင္ဒီးေတာင္တန္းတစ္ဝုိက္မွာ ေနထုိင္သူေတြက Microtia ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ပုိမ်ားတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ကေလးငယ္တစ္စုကုိ နားရြက္အသစ္ေတြ ဖန္တီးေပးႏုိင္ခဲ့ေပမယ့္ ေဆး႐ုံေတြမွာ ကုသမႈလုပ္ေပးႏုိင္တဲ့အဆင့္အထိေရာက္ဖုိ႔ အမ်ားႀကီး ႀကိဳးစားရဦးမယ္လုိ႔ သုေတသီေတြက ဆုိပါတယ္။

Ref: CNN: Scientists grow new ears for children with defect

Nz(႐ုိးရာေလး)