စိတ္ဓာတ္တက္ၾကြေနေသာ လူငယ္တစ္ဦး

တကယ္ေတာ့ လူငယ္တိုင္း လူငယ္တိုင္း စိတ္ဓာတ္ တက္ၾကြေနဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

အခ်ိန္တိုင္း မိႈင္ေတြေငးေမာ ေနလုိ႔ မျဖစ္ပါဘူး။ ဘာအလုပ္ပဲ လုပ္လုပ္ တက္ၾကြေနဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ 

အမ်ားအားျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေသာ လူတစ္ခ်ိဳ႕ကို ေလ့လာၾကည့္နိုင္ပါတယ္။ လူ ၁၀၀ မွာ ၈၀ ေလာက္ဟာ အေတာ္အတန္ အေသးအမႊား အခက္အခဲေတြေၾကာင့္ စိတ္ဓာတ္က်ျပီး အားငယ္မေနၾကပါဘူး။ အျမဲတမ္း စိတ္ကို ႏိူးၾကားတက္ၾကြက္ေအာင္ ေနၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိပတ္ဝန္း က်င္မွာရိွတဲ့ လူငယ္တိုင္း လူငယ္တိုင္း အျမဲတန္း စိတ္ဓာတ္တက္ၾကြေနဖို႔ တိုက္တြန္းသင့္ပါတယ္။ 

စိတ္ေၾကာင့္ အရာရာကို ရံူးနိမ့္နိုင္သလို၊ စိတ္ေၾကာင့္ပဲ အရာရာကို အနိုင္ရရိွခဲ့တာပါ။ ဒီလိုပါပဲ စိတ္ေၾကာင့္ အခက္အခဲ အတားအဆီးေတြကို ေက်ာ္လႊားျပီး ေအာင္ျမင္မူကို ရရိွခဲ့တယ္ဆိုတာ အေသခ်ာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ မိမိ၏ ရုပ္ပိုင္းနွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေတြကို လိုအပ္ရင္ လိုအပ္သလို ေျပာင္းလဲသင့္ပါတယ္။