စကားလံုး လွလွေလးမ်ား ေနာက္ကြယ္က သ႐ုပ္မွန္

ကိုယ္ခ်င္းစာမႈ။ ။ မိမိမေတြ႕ၾကံဳ၊ မခံစားလိုေသာ နာၾကင္မႈ၊ စိတ္ဆင္းရဲမႈမ်ိဳးကို တျခားသူ အေပၚမွာလဲ မျဖစ္ေစလို၊ မခံစား ေစလိုျခင္း။

တာဝန္ယူမႈ။ ။ မိမိပေယာဂ မကင္းဘဲ တဖက္သား ထိခိုက္နစ္နာမႈ မရွိေအာင္ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။ နစ္နာမႈျဖစ္လာလ်င္လည္း မိမိတတ္ႏိုင္သေလာက္ အေကာင္းဆံုး ျပန္လည္ျဖည့္စည္းေပးျခင္း။

ေမတၱာတရား။ ။ မိမိအေပၚ ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ ထိုသူတို႔အေပၚ ခ်မ္းသာသုခတို႔သာ ျဖစ္ေပၚေစလိုျခင္း။

ဥေပကၡာ။ ။ တပါးသား၏ အျပဳအမူမ်ား၊ သုခ/ဒုကၡ မွန္သမွ်ကို မသိက်ိဳးကၽြံ လစ္လ်ဴရႈလိုက္ျခင္း။

ေဒါသ။ ။ မိမိႏွင့္သဟဇာတ မျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းတရားတို႔ ေပၚလာတိုင္း အသိဉာဏ္ ဆင္ျခင္တံုတရားမွ လြတ္ေျမာက္၍ ၾကမ္းတမ္းခက္ထန္လာျခင္း။

ေလာဘ။ ။ လိုအပ္သည္ထက္ ပိုမိုပိုင္ဆိုင္လိုျခင္း။

အာဃာတ။ ။ မိမိကို စိတ္/႐ုပ္ ပိုင္းဆိုင္ရာ တစ္ခုခုအေပၚ နစ္နာေစသူအား အေတးအမွတ္ႀကီးစြာ လက္တံု႔ျပန္လိုျခင္း။

*** ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲမႈ၏ မူလဇစ္ျမစ္သည္ ေလာဘ သို႔မဟုတ္ အာဃာတ ပင္ျဖစ္သည္။

အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ စာေရးသူ၏ မွတ္သားမိသည္မ်ားမွ ေကာင္းႏိုးရာရာမ်ားကို ျပန္လည္ေကာက္ႏႈတ္ထားျခင္းသာ ျဖစ္၍ လြတ္လပ္စြာ သေဘာထား ကြဲလြဲႏိုင္ပါသည္။