ကမၻာေပၚမွာ ၿဗိတိန္လုံးဝ မသိမ္းပိုက္ဖူးတဲ့ ႏိုင္ငံေတြ

ကမၻာေပၚမွာ ၿဗိတိန္လုံးဝ မသိမ္းပိုက္ဖူးတဲ့ ႏိုင္ငံ ၂၂ ႏိုင္ငံပဲ ရွိပါတယ္။ ယေန႔စစ္အင္အားႀကီးပါတယ္ဆိုတဲ့ အေမရိကန္၊ တ႐ုတ္၊ ႐ုရွား၊ ျပင္သစ္ အစရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတြကိုေတာင္ သိမ္းပိုက္ခဲ့ဖူးပါတယ္။

သူတို႔ မသိမ္းပိုက္ဖူးတဲ့ ႏိုင္ငံ ၂၂ ႏိုင္ငံကေတာ့ -

Andorra (အင္ဒိုရာ) - ဥရာပတြင္ နံပါတ္ ၆ အေသးဆုံး ႏ္ိုင္ငံ

Belarus (ဘီလာ႐ုစ္) - ဥေရာပအေရွ႕ပိုင္းကုန္းတြင္းပိတ္ ႏိုင္ငံ

Bolivia (ဘိုလီဗီးယား) - ေတာင္အေမရိကအလယ္ပိုင္းရွိ ႏ္ိုင္ငံ

Burundi (ဘူရန္ဒီ) - အာဖရိကတိုက္ အေရွ႕ပိုင္းရွိ ကုန္းတြင္းပိတ္ႏ္ိုင္ငံ

Central African Republic - ဗဟိုအာဖရိက သမၼတႏိုင္ငံ

Chad (ခ်က္ဒ္ သမၼတႏိုင္ငံ) - အာဖရိတိုက္အလယ္ပိုင္းရွိ ကုန္းတြင္းပိတ္ႏိုင္ငံ

Congo (ကြန္ဂို) - အာဖရိကတိုက္ အလယ္ပိုင္းရွိႏိုင္ငံ

Republic of Guatemala(ဂြာတီမာလာ) - အေမရိကတိုက္အလယ္ပိုင္းရွိႏ္ိုင္ငံ

Ivory Coast (အိုင္ဗရီကို႔စ္ႏိုင္ငံ) - အာဖရိကတိုက္ အေနာက္ပိုင္းရွိ ႏိုင္ငံ

Kyrgyzstan (ကာဂ်စ္စတန္ႏိုင္ငံ) - အာရွအလယ္ပိုင္းရွိ ႏိုင္ငံ

Liechtenstein (လစ္သန္စတိန္းႏိုင္ငံ) - ဥေရာပအလယ္ပိုင္းရွိ ႏိုင္ငံ

Luxembourg (လူဇန္ဘတ္ႏိုင္ငံ) - ဥေရာအေနာက္ပိုင္းရွိ ႏိုင္ငံ

Mali (မာလီႏိုင္ငံ) - အာဖရိက အေနာက္ပိုင္းရွိ ႏ္ိုင္ငံ

Marshall Islands(မာရွယ္အိုင္းလန္းႏ္ိုင္ငံ)-ပစိဖိတ္သမုဒၵရာတြင္း ကၽြန္းစုႏိုင္ငံ

Monaco (မိုနာကိုႏိုင္ငံ) - ဥေရာပ အေနာက္ပိုင္းရွိ ႏိုင္ငံ

Mongolia (မြန္ကိုလီးယားႏိုင္ငံ) - အာရွအေရွ႕အလယ္ပိုင္းရွိ ႏိုင္ငံ

Paraguay (ပါရာေဂြးႏိုင္ငံ) - ေတာင္အေမရိက အလယ္ပိုင္းရွိ ႏိုင္ငံ

Sao Tome and Principe (ေဆာင္တူေမးႏွင့္ ပရင္စီပီႏိုင္ငံ) - အာဖရိက အေနာက္ပိုင္း ကၽြန္းႏိုင္ငံငယ္

Sweden (ဆြီဒင္ ႏ္ိုင္ငံ) - ဥေရာပေျမာက္ပိုင္းရွိ ႏ္ိုင္ငံ

Tajikistan (တာဂ်စ္ကစၥတန္ႏိုင္ငံ) - အာရွအလယ္ပိုင္းရွိ ႏ္ိုင္ငံ

Uzbekistan (ဥဇဘက္ကစၥတိန္ႏ္ိုင္ငံ) - အာရွအလယ္ပိုင္းရွိ ႏိုင္ငံ

Vatican City (ဗာတီကန္စီးတီးႏိုင္ငံ) - ဥေရာပ၊ အီတလီႏိုင္ငံတြင္းက ႏိုင္ငံငယ္တစ္ခု

 

Ref: wiki

Team (႐ိုးရာေလး)