အသက္ကို ဥာဏ္ေစာင့္၏

ငါးရာ့ငါးဆယ္ဇာတ္နိပါတ္ေတာ္မ်ားမွ ဇာတ္ေတ္ာတစ္ပုဒ္စီတြင္ သင္ခန္းစာယူစရာ အခ်က္အလက္ အနည္းဆံုး တစ္ခုပါေနတတ္သည္မို႔ စာဖတ္သူတို႔ အက်ိဳးမ်ားေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး မီွျငမ္းေရးသားလိုက္ပါသည္။

ေရွးအခါက ဒကရကၡိဳက္ဘီလူး အပိုင္စားရေသာ ေရကန္ၾကီးတစ္ကန္ရိွသည္။ ထိုကန္သို႔ ဆင္းသက္ေသာ သတၱဝါမွန္သမွ်ကို ဘီလူးမွ ဖမ္းစားပိုင္ခြင့္ရိွသည္။ ေရကန္ရိွေသာ ေတာအုပ္ၾကီးတြင္ ေမ်ာက္မင္းသည္ ေမ်ာက္ရွစ္ေသာင္း ျခံရံလ်က္ ေနထိုင္က်က္စားေလသည္။ ေမ်ာက္မင္းသည္ ေမ်ာက္အေပါင္းတို႔အား -
"အသီးျမင္တိုင္း မစားၾကႏွင့္။ အဆိပ္သီးေတြ ရိွတတ္သျဖင့္ ငါ့အားျပျပီးမွစားၾက။
ေရကန္ျမင္တိုင္း ဆင္းမေသာက္ၾကႏွင့္။ ငါ့အားေမးျမန္းျပီးမွသာေသာက္ၾက။" ဖို႔ မွာၾကားထားသည္။

တစ္ေန႔တြင္ ေမ်ာက္အေပါင္းတို႔သည္ ေတာအတြင္း လွည့္လည္သြားလာရင္း ဒကရကၡိဳက္ အပိုင္စားေသာ ေရကန္အနီးသို႔ ေရာက္လာေလသည္။ ေမ်ာက္အေပါင္းတို႔သည္ ေရဆင္းမေသာက္ၾကေသးဘဲ ေမ်ာက္မင္းေရာက္လာသည့္အထိ ေစာင့္ဆိုင္းၾက၏။ ေမ်ာက္မင္းေရာက္လာျပီး ေရကန္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေသာ္ ေရကန္တြင္ အဆင္းေျခရာမ်ားသာေတြ႕ျပီး အတက္ေျခရာမ်ားကို မေတြ႕ရသျဖင့္ ေမ်ာက္အပါင္းတို႔အား ကန္သို႔ဆင္းမေသာက္ၾကေသးရန္ တားျမစ္ျပီး က်ဴေတာမွ က်ဴရိုးတစ္ေခ်ာင္းကို ေရွးဦးစြာ ယူေစသည္။ ျပီးေနာက္ က်ဴရိုးကို ထိပ္ဝတစ္ဖက္မွ မႈတ္ေသာ္ က်ဴအဆစ္တို႔ ျပဳတ္ျပီး ေရေသာက္ႏိုင္ရန္ ပိုက္သ႑ာန္ေပၚ၏။ ထိုအခါမွ ေမ်ာက္မင္းႏွင့္ ေမ်ာက္ရွစ္ေသာင္းတို႔သည္ ေရကန္အတြင္းသို႔ မဆင္းဘဲ က်ဴရိုးပိုက္ျဖင့္ ေရတို႔ကို ေသာက္သံုးျပီး ေတာထဲသို႔ ဝင္သြားၾကေလသည္။ ဘီလူးလည္း သူ၏ပိုင္နက္အတြင္းသို႔ မဝင္လာေသာေၾကာင့္ ဖမ္းစားမရဘဲ လက္မိႈင္ခ်၍သာ ေနရေတာ့သည္။

ဤစူဠကပါနဇာတ္ (ငါးရာ့ငါးဆယ္ဇာတ္နိပါတ္ေတာ္မွ) တြင္ သတိႏွင့္ ဥာဏ္ပညာကို အသံုးခ်ျပီး မိမိတို႔ အလိုရိွရာကို ခ်မ္းသာစြာ ရယူႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ပညာရိွအၾကီးအကဲတို႔၏ စကားကို နာယူျခင္းသည္ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာရႏိုင္ေၾကာင္း သင္ခန္းစာယူမိပါသည္။

ခ်မ္းေျမ့ (ရိုးရာေလး)