ေမတၱာပြားရျခင္း ေကာင္းက်ိဳး တစ္ဆယ့္တစ္ပါး

ေမတၱာဘာဝနာကို အၾကိမ္ၾကိမ္ အဖန္ဖန္ ပြားမ်ားသူတုိ႔ ရရိွမည့္ ေကာင္းက်ိဳး ၁၁ ပါး -

၁။ ခ်မ္းသာစြာ အိပ္စက္ရ၏။

၂။ ခ်မ္းသာစြာ ႏို္းထရ၏။

၃။ အိမ္မက္ဆိုးတို႔ မျမင္မက္။

၄။ လူ၊ နတ္ အေပါင္း ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုး၏။

၅။ နတ္တို႔ ေစာင့္ေရွာက္၏။

၆။ မီးေဘးမသင့္ႏိုင္။

၇။ အဆိပ္မသင့္ႏိုင္။

၈။ လက္နက္ေဘးရန္ကင္း၏။

၉။ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ျခင္း (ရူးသြပ္ျခင္း) မရိွ၊ ပ်ံ႕လြင့္က လ်င္ျမန္စြာ ေပ်ာက္၏။

၁၀။ ရုပ္ရည္အဆင္း ၾကည္လင္လွပ၏။

၁၁။ ေသလြန္ေသာ္အခါ မေတြမေဝ ေသရသျဖင့္ ျဗဟၼာ့ျပည္သို႔ လားရ၏။

ေမတၱာပြားရာတြင္ မိမိအက်ိဳးစီးပြားကို လိုလားသူတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ မိမိအက်ိဳးစီးပြားကို မလိုလားသူတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ မိမိအက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္သည္ မျဖစ္သည္ကို လ်စ္လ်ဴရႈသူတို႔ကိုလည္းေကာင္း ထိုသူတို႔၏ ေကာင္းက်ိဳးစီးပြားကို မိမိမွ ျဖစ္ေစခ်င္ေသာစိတ္ျဖင့္ ေမတၱာပြားမ်ားရေပမည္။ စာေရးသူအတြက္ေတာ့ မင္းကြန္းဆရာေတာ္၏ အရပ္ဆယ္မ်က္ႏွာ ေမတၱာပို႔နည္းက အာရံုျပဳရသည္မွာ ပိုမိုလြယ္ကူေစသည္။

ဇာ-၁၆၉-အရကဇာတ္မွ မွီျငမ္းသည္။

ခ်မ္းေျမ့ (ရိုးရာေလး)