ေသေစေလာက္ေသာ အေမွာင္ထု

ေရွးအခါက ရာဇျဂိဳဟ္ျပည္၏ တစ္ခုေသာ ေတာင္ေျခရိွေတာအုပ္တြင္ သမင္အေပါင္းတို႔သည္ ေနထိုင္က်က္စားၾကကုန္သည္။

ေကာက္ပဲသီးႏွံစပါးတို႔ မွည့္ေသာအခ်ိန္ေရာက္တိုင္း ေတာင္ေျခမွ သမင္မ်ားသည္ ရြာအနီးသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကာ လယ္ယာမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္စားေသာက္ၾကသည္။ ေကာက္စပါးတို႔ကို လာေရာက္စားေသာ သမင္မ်ားအား ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ရန္ မုဆိုးမ်ားကလည္း ေခ်ာင္းေျမာင္းလို႔ေနသည္။

တစ္ေန႔သ၌ ေတာသမင္အုပ္သည္ လူေျခတိတ္ခ်ိန္တြင္ ေကာက္စပါးတို႔ကို ထံုးစံအတိုင္း လာေရာက္စားေသာက္ၾကသည္။ ရြာအနိးတြင္ ေနထိုင္က်က္စားေသာ သမင္မတစ္ေကာင္လည္း ေကာက္စပါးတို႔ကို လာေရာက္စားေသာက္သည္။ ေတာသမင္အုပ္မွ သမင္ဖိုတစ္ေကာင္သည္ ရြာအနီးေနထိုင္က်က္စားေသာ သမင္မအား စြဲလမ္းစိတ္ျဖစ္ေပၚေလသည္။ ေတာသမင္အုပ္သည္ ေကာက္စပါးမ်ားကို ဝလင္ေအာင္ စားေသာက္ျပီး လူတို႔မလာခင္ ေတာသို႔ျပန္သြားၾကသည္။

သမင္ဖိုသည္ သမင္အုပ္ႏွင့္အတူ ေတာသို႔ လိုက္မျပန္ဘဲ သမင္မအေနာက္သို႔သာ တေကာက္ေကာက္ လိုက္ေလသည္။ သမင္မသည္ သမင္ဖိုအတြက္ အႏၱရာယ္ရိွသည္ကို ျမင္၍ ကရုဏာသက္စြာျဖင့္ "သင္သည္ ေတာေတာင္တြင္ ေနထိုင္ေသာ သမင္ျဖစ္သည္။ လူတို႔ေနထိုင္ေသာ ရြာအနီးသို႔ ယခုလို လိုက္လာသည္မွာ အႏၱရာယ္မ်ားလွသည္။ ငါ့အေနာက္သို႔ ဆက္မလိုက္ဘဲ ျပန္ပါေလ။" ဟု သတိေပးစကားေျပာရွာသည္။ သို႔ေသာ္ ေတာသမင္ဖိုမွာ သတိေပးစကားကို နားမဝင္ဘဲ လိုက္ျမဲဆက္လိုက္သည္။ သမင္ႏွစ္ေကာင္လာရာလမ္းရိွ ခ်ံဳႏြယ္တစ္ခုတြင္ မုဆိုးသည္ ေလးျမားအသင့္ျပင္ကာ ေစာင့္ဆိုင္းလို႔ေနသည္။ သမင္မသည္ လူနံ႔ရသျဖင့္ လွ်င္ျမန္စြာေျပးေလသည္။ သမင္ဖိုသည္ တဏွာအေမွာင္ဖံုးသျဖင့္ အႏၱရာယ္ကို သတိမမူမိဘဲ မုဆိုးျမားခ်က္ မွန္ေလသည္။ မုဆိုးသည္ သမင္ဖို၏အသားအခ်ိဳ႕ကို ေနရာတြင္ပင္ဖ်က္ကာ မီးဖို၍ဖုတ္စားသည္။ က်န္ေသာအသားမ်ားကို ရြာသို႔ထမ္းယူသြားေလသည္။ အျဖစ္အပ်က္ အစအဆံုးကို ျမင္ေသာ ရုကၡစိုးနတ္မင္းသည္ ကာမဂုဏ္လိုက္မိ၍ အသက္ေသရရွာေသာ သမင္ဖိုကို ၾကည့္ကာ သံေဝဂရသည္။

ဤငါးရာ့ငါးဆယ္ဇာတ္နိပါတ္ေတာ္လာ က႑ိဇာတ္တြင္ သင္ခန္းစာယူစရာမ်ား မ်ားစြာရိွသည္။ သမင္ဖိုသည္ ကာမအေမွာင္ဖံုးသျဖင့္ အႏၱရာယ္ရိွေသာအရပ္သို႔ သတိမကပ္ဘဲ သြားလာျခင္း၊ မိမိအေပၚေကာင္းေစလို၍ သတိေပးစကားဆိုသည္ကို လစ္လ်ဴရႈျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အသက္ေပးခဲ့ရသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ပုထုဇဥ္လူသားမ်ားသည္ အျခားတစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၚသို႔ စြဲလန္းႏွစ္သက္မိတတ္ၾကသည္။ မိမိစြဲလန္းမိေသာသူႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ပတ္ဝန္းက်င္မွ သတိေပးစကားမ်ား ဆိုလာတတ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕သည္ ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္ စံုစမ္းကာ ဆက္လက္ လက္တြဲသြားသည္လည္းရိွသလို လမ္းခြဲျပတ္စဲလိုက္သည္လည္း ရိွၾကသည္။ မိမိ၏ ျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားက မိမိ၏ဘဝကို နစ္မြန္းသြားႏိုင္ေစသလို၊ ေပ်ာ္ရႊင္စြာဇာတ္ေပါင္းေလသတည္းလည္း ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ မိမိ၏ဘဝဇာတ္လမ္းမ်ားကို သတိကပ္၍ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ရင္း က႑ိဇာတ္ေတာ္ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

ခ်မ္းေျမ့ (ရိုးရာေလး)