အေျခအေနႏွင့္ အခ်ိန္အခါကို ခ်ိန္ဆတတ္ပါမွ

ယခုအပတ္မွာေတာ့ ငါးရာ့ငါးဆယ္ဇာတ္ေတာ္မ်ားထဲမွ ဒုေမၼဓဇာတ္ကို ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။

ဗာရာဏသီျပည္ကို ျဗဟၼဒတ္မင္းအုပ္စိုးစဥ္အခါက ဗာရာဏသီျပည္သားတို႔သည္ ျမိဳ႕ျပင္က ေညာင္ပင္ၾကီးတြင္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း စုေဝးၾကျပီး ၾကက္၊ ဝက္၊ ဆိတ္၊ ႏြား အစရိွသည့္ သတၱဝါမ်ား၏ အေသြး၊ အသား၊ ကလီစာတို႔ျဖင့္ နတ္ပူေဇာ္ပြဲ က်င္းပၾကသည္။ ျဗဟၼဒတ္မင္းၾကီး၏ သားေတာ္ အိမ္ေရွ႕မင္းသားသည္ ထိုဓေလ့အား မႏွစ္ျမိဳ႕ေခ်။ အိမ္ေရွ႕မင္းသားသည္ "ငါသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ အိမ္ေရွ႕မင္းသားအျဖစ္သာ ရိွေသးသည္။ တိုင္းသူျပည္သားတို႔၏ ယဇ္ပူေဇာ္မႈကို ကန္႔ကြက္လွ်င္ တိုင္းသူျပည္သားတို႔၏ ေထာက္ခံမႈ ေလ်ာ့နည္းလာႏိုင္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဗာရာဏသီသားတို႔၏ ခ်စ္ခင္ယံုၾကည္မႈကို အရယူထားျပီး ေနာင္အခါ မင္းၾကီး ျဖစ္ပါမွ ဤယဇ္ပူေဇာ္သည့္ဓေလ့ကို ေပ်ာက္ကြယ္ေအာင္ ၾကံေဆာင္မည္။" ဟု ၾကံေလသည္။ အိမ္ေရွ႕မင္းသားသည္ ယဇ္ပူေဇာ္သည့္အခ်ိန္ေရာက္တိုင္း ဗာရာဏသီသားတို႔ႏွင့္အတူ ျမိဳ႕ျပင္ေညာင္ပင္သို႔ လိုက္ျပီး ပူေဇာ္မႈျပဳသည္။ ဗာရာဏသီသားတို႔ကလည္း မင္းသား၏ အျပဳအမူကို ႏွစ္သက္ခ်စ္ခင္ၾကသည္။

ျဗဟၼဒတ္မင္း ကံကုန္ေသာ္ အိမ္ေရွ႕မင္းသားအား မင္းၾကီးအျဖစ္ တင္ေျမွာက္ၾကသည္။ ဘုရင္ျဖစ္ျပီးေနာက္တြင္ မွဴးမတ္၊ ပုဏၰား၊ သူေဌး၊ သူၾကြယ္တို႔ကို စုေဝးျပီး ညီလာခံ က်င္းပေလေတာ့သည္။ ညီလာခံတြင္ မင္းၾကီးမွ မွဴးမတ္ပရိသတ္အပါင္းတို႔အား - "ငါသည္ အိမ္ေရွ႕မင္းသားဘဝက ႏွစ္စဥ္ျမိဳ႕ျပင္မွ ေညာင္ပင္ၾကီးထံသို႔ သြားေရာက္ပူေဇာ္တိုင္း ဆုေတာင္းျပီး ကတိျပဳေလ့ရိွသည္။ အခု ဆုေတာင္းထားသည့္အတိုင္း မင္းၾကီးျဖစ္ရျပီ။ ကတိအတိုင္း ယဇ္ပူေဇာ္မႈျပဳရေပမည္။ ကတိျပဳထားသည့္ ယဇ္ေကာင္မ်ားကေတာ့ အဟိတ္တိရိစၦာန္ေတြမဟုတ္ဘူး။ ကံငါးပါးကို က်ဴးလြန္ၾကတဲ့ လူသားတစ္ေထာင္ျဖစ္တယ္။ ယဇ္ပူေဇာ္မည့္ အခ်ိန္မတိုင္ခင္ ကံငါးပါးကို က်ဴးလြန္သူ လူသားတစ္ေထာင္အား ရွာေဖြဆက္သေစ။" ဟု ပရိယာယ္ျဖင့္ အမိန္႔ထုတ္၏။

မွဴးမတ္မ်ားမွ ကံငါးပါးမွာ မည္သို႔ေသာအရာမ်ားကို ဆိုလိုပါသနည္းဟု ေမးျမန္းၾကသည္။ မင္းၾကီးမွ ကံငါးပါးဆိုသည္မွာ -

၁) သူတစ္ပါးအသက္ကို သတ္ေသာကံ။

၂) သူတစ္ပါး ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို ခိုးယူျခင္း၊ လိမ္လည္လွည့္ျခင္းျဖင့္ ယူငင္ေသာကံ။

၃) သူတစ္ပါး ခင္ပြန္း၊ မယား၊ မလိုမတူသူ၊ မသက္မျပည့္သူ၊ လူၾကီးသူမ အုပ္ထိန္းမႈေအာက္ရိွသူ တို႔အား က်ဴးလြန္ေသာကံ။

၄) မဟုတ္မမွန္ေသာစကား၊ ကုန္းေခ်ာေသာစကား တို႔ကို ျပဳေသာကံ။

၅) မူးယစ္ေစတတ္ေသာ အရက္ေသစာတို႔ကို ေသာက္စားေသာကံ။

ဟူ၍ မိန္႔ၾကားေလသည္။

မင္းၾကီး အမိန္႔ခ်မွတ္ျပီး ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာေမာင္းခတ္ေတာ့သည္။ တိုင္းသူျပည္သားတို႔သည္ အရွင္လတ္လတ္ သတ္ျဖတ္ခံျပီး ယဇ္ပူေဇာ္ခံရမည္ကို ေၾကာက္ၾကသျဖင့္ ကံငါးပါးကို လံုျခံဳေအာင္ ထိန္းၾကေလသည္။ ႏွစ္စဥ္က်င္းပျမဲျဖစ္ေသာ ယဇ္ပူေဇာ္ခ်ိန္ေရာက္ေသာ္လည္း ကံငါးပါးက်ဴးလြန္သူ တစ္ဦးမွ် မရိွၾကသျဖင့္ ယဇ္ပူေဇာ္ပြဲ ပ်က္သည္။

ဒုေမၼဓဇာတ္ေတာ္တြင္ အရည္အခ်င္းရိွေသာသူတို႔သည္ မိမိအလိုရိွရာကို ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ အေျခအေနႏွင့္ အခ်ိန္အခါကို ခ်ိန္ဆတတ္ၾကသလို၊ ပရိယာယ္ကိုလည္း ၾကြယ္ဝစြာ အသံုးခ်တတ္ၾကေလသည္။

ခ်မ္းေျမ့ (ရိုးရာေလး)