လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေအာင္ျမင္ေပ်ာ္ရႊင္ေသာသူတစ္ဦးျဖစ္လာေစမည့္ ကိုယ္ခံပညာအားကစား၏ ေကာင္းက်ိဳး (၅) ခု

ကၽြႏု္ပ္တိို႔သည္ ရက္သတၱပတ္တစ္ခုတြင္ နာရီ (၄၀) ႏွင့္အထက္ကို အလုပ္ခြင္တြင္ ကုန္ဆံုးၾကရေလ့ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိသားစုႏွင့္ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားထက္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ အတူကုန္ဆံုးရေသာအခ်ိန္က ပိုမ်ားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာဆက္ဆံသင့္ေပသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ထိုသူမ်ားႏွင့္ ႐ံုးခန္္းတြင္ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ အတူတကြ အခ်ိန္ကုန္ဆံုးရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးၾကားတြင္ အေကာင္းျမင္ေသာ ဆက္ဆံေရးရွိထားရန္ လိုအပ္သည္။

ဆက္ဆံေရးမ်ားအဆင္ေျပေနလွ်င္ လုပ္ငန္းတြင္တုိးတက္မႈမ်ားရွိလာမည္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာပါ တက္ႂကြေပ်ာ္ရႊင္ရပါလိမ့္မည္။ ကိုယ္ခံပညာကစားျခင္းျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေကာင္းမ်ားျဖစ္လာေစကာ ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို ရရွိေစပါလိမ့္မည္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္လာရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဘဝတိုးတက္ေစရန္ ကိုယ္ခံပညာအားကစားမွေပးေသာ ေကာင္းက်ိဳး (၅) ခုကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားပါမည္။

၁။ ခႏၶာကိုယ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ပိုမိုက်န္းမာသန္စြမ္းလာမည္

ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ တစ္ကိုယ္ရည္လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ကိုယ္ကာယက်န္းမာႀကံ႕ခိုင္ျခင္းကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထိုမွအစျပဳ၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လူေနမႈဘဝက႑မ်ိဳးစံုကိုပါ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားရရွိေစသည္။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္လာရန္ မည္သို႔ေထာက္ပံ့ေပးမည္ဆုိသည္မွာ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းေပသည္။ ကိုယ္ခံပညာကို စတင္သင္ယူေသာသူမ်ားအဖို႔ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကုိ သိသိသာသာေတြ႔ျမင္ရပါလိမ့္မည္။ တက္ႂကြႀကံ႕ခိုင္ကာ က်န္းမာေစပါလိမ့္မည္။ တစ္ေနကုန္ အလုပ္စားပြဲတြင္ ထိုင္ရာမထ အလုပ္လုပ္ျခင္းသည္ ကိုယ္ဟန္အေနအထားကို ပ်က္ယြင္းေစသည္။ ညဘက္ အားကစား႐ံုတြင္ ကိုယ္ခံပညာအားကစားကုိ ေလ့က်င့္ျခင္းသည္ ထိုပ်က္ယြင္းေနေသာ ကိုယ္ဟန္ကို ျပဳျပင္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈမရွိလွ်င္ သင့္ကို ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ အလုပ္ပ်က္အကိုင္ပ်က္ျဖစ္ေစမည့္ တာရွည္ဖ်ားနာႏိုင္ေသာ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကို ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔မၾကာခဏနာမက်န္းျဖစ္တတ္ေသာ သင္သည္ မိမိ၏ အသင္းအဖြဲ႔အတြက္ အသံုးမဝင္ေသာသူတစ္ေယာက္ျဖစ္လာကာ အသင္းအဖြဲ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္လည္း ထင္သေလာက္ ေပါက္ေရာက္ေတာ့မည္မဟုတ္ေခ်။

၂။ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္လာႏိုင္္မည္

ကိုယ္ခံပညာအာကစားကိုေလ့က်င့္ၿပီးခ်ိန္တြင္ စိတ္္ၾကည္လင္လန္္းဆန္းေစၿပီး စိတ္ဖိစီးမႈေလ်ာ့က်ေစေသာ အန္ဒ႐ိုဖင္ (endorphins) ဟူေသာ ေဟာ္မုန္းတစ္မ်ိဳးကို ခႏၶာကိုယ္မွ ထုတ္လႊတ္ေပးပါသည္။ အခ်ိန္အနည္းငယ္မွ်ေပး၍ နပမ္း၊လက္ေဝွ႔ကစားျခင္း (သို႔မဟုတ္) သဲအိတ္မ်ား၊ ဘုတ္မ်ားကို ထိုးႏွက္ကန္ေက်ာက္ျခင္းျဖင့္ ထိုအာ႐ံုေၾကာေဟာ္မုန္း ထုတ္လႊတ္မႈကို လံႈ႕ေဆာ္ေပးႏိုင္ကာ စိတ္ၾကည္လင္ျခင္း၊ နာက်င္မႈကိုသက္သာေစျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေစျခင္း အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ခံစားရႏိုင္ပါသည္။ ကုိယ္ခံပညာေလ့က်င့္ျခင္းျဖင့္ ဆတ္ဆတ္ထိမခံျဖစ္ျခင္း၊ သုန္မႈန္ေနျခင္း၊ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကတတ္ျခင္းတိို႔ကို ကာကြယ္ၿပီးသားျဖစ္သည့္အျပင္ ေခါင္းရွင္းရွင္းႏွင့္ အာ႐ံုစိုက္လာႏိုင္ကာ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္လင္လာပါလိမ့္မည္္။ ထိုသို႔ျဖင့္ သင္သည္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္၍ အေကာင္းျမင္သူတစ္ဦးျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။

၃။ အလုပ္ခြင္တြင္ တာဝန္ပိုယူလာႏိုင္မည္

အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားအတြက္ အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ အလုပ္တာဝန္မ်ားကို ေရွာင္တိမ္းကာ အျခားသူမ်ားကို ပံုခ်ေလ့ရွိသည္။ ထိုသို႔ေသာ ဆိုးဝါးေသာ အမူအက်င့္သည္ မိမိကုိယ္ကို ဆုတ္ယုတ္ေစကာ လုပ္ေဖာ္ကုိုင္ဖက္မ်ားကိိုပါ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစပါသည္။ ကိိုယ္ခံပညာအားကစားကုိ လိုက္စားျခင္းျဖင့္ သင့္ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးကို တိုးတက္လာကာ တာဝန္ယူလိုစိတ္မ်ားရွိလာတတ္ပါသည္။ အားကစားနည္းသစ္မ်ားကို သင္ ေၾကညက္သည္အထိ မည္သူကမွ ထပ္ကာထပ္ကာ ေလ့က်င့္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။ အရာအားလံုးသည္ သင့္ရဲ႕ စိတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပၚသာ မူတည္သည္။ တုိးတက္မႈမရွိျခင္း ကစားနည္းအသစ္မ်ားကိုမတတ္ေျမွာက္ျခင္းသည္ သင့္အေပၚတြင္သာ လံုးလံုးလ်ားလ်ားတာဝန္ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ အားကစားလုပ္ရာတြင္ ထိုကဲ့သို႔ တာဝန္ခံမႈႈမ်ားကုိ ထားႏိုင္လာၿပီဆိုလွ်င္ အျခားေသာက႑မ်ားတြင္္ပါ တာဝန္ယူလိုစိတ္မ်ားရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ လုိအပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ မိမိတာဝန္ကိုယူတတ္ျခင္းျဖင့္ ႀကံဳေတြ႕ရေသာ ျပႆနာမ်ားကို လက္ေတြ႔က်က်ေျဖရွင္းတတ္လာမည္ျဖစ္သည္။

၄။ မည္သူ႔ကိုမဆို ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိဘဲ ေလးစားစြာဆက္ဆံတတ္လာျခင္း

လုပ္ငန္းခြင္တြင္ေနရာဌာနအဆင့္ဆင့္ ထားေလ့ရွိၾကသည္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈတာဝန္ယူထားသူမ်ားျဖစ္ေသာ ဥကၠ႒မွစ၍ ႀကီးၾကပ္သူ၊ သာမန္ဝန္ထမ္းႏွင့္ အလုပ္သင္ဟူ၍ အဆင့္ဆင့္ရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အလုပ္တာဝန္အဆင့္မ်ားေၾကာင့္ တာဝန္ကိုယ္စီ သာတူညီမွ်အတူတကြ အလုပ္လုပ္ၾကသည္ကို အလြယ္တကူေမ့သြားတတ္ၾကသည္။ ကိုယ္ခံပညာအားကစားတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔နည္းျပမ်ားကို ေလးစားတတ္ရန္ သင္ၾကားေပးသည္။ သူေ႒းေကာင္းႏွင့္ နည္းျပေကာင္းမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ အသင္းအဖြဲ႔ကို စိတ္အားတက္ႂကြေစၿပီး စိတ္ဓာတ္ခြန္အားမ်ားေပးတတ္ၾကေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထိုသူတို႔သည္ စိတ္ပ်က္အားေလွ်ာ့ျခင္းမရွိသကဲ့သို႔ အျခားသူမ်ားမွ ေဝဖန္တိုက္ခုိက္မႈေတြကိုလည္း မႈေနမည္မဟုတ္ေခ်။

ကိုိယ္ခံပညာအားကစားတြင္ ပိန္ပိန္ပါးပါး ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္ေလးက သင့္ကိုု ခ်ဳပ္ကြက္မ်ားျဖင့္အႏိုင္ယူႏိုင္သလို အိေႃႏၵႀကီးေသာ အမ်ိိဳးသမီးႀကီးက သင္ ေလ့က်င့္ရန္္ခက္ခဲေနေသာ ကစားနည္းစနစ္မ်ားကို ပံုစံက်ရန္ အႀကံဥာဏ္မ်ားေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ လူတိိုင္းတြင္ သူ႔အားသာခ်က္နွင့္သူ ရွိသကဲ့သို႔ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားတြင္ သင္ မေတြးမိေသာ ျပႆနာ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို ရွိေနတတ္ၾကသည္။ တစ္ဦး၏ အႀကံဥာဏ္ကို ေလးစားစြာ နားေထာင္တတ္ျခင္းျဖင့္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္တိုင္းတြင္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားရႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။

၅။ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈမ်ားတိုးလာမည္

ကိုယ္ခံပညာအားကစားကို ေလ့က်င့္ျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို ပိုမို၍ စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈမ်ားတုိးလာမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ မာန္မာနကင္းစင္ကာ စိတ္ဓါတ္ျပည့္ဝႏွိမ့္ခ်ေလ့ရွိသူ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ ကိုယ္ခံပညာအားကစားရပ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုိယ္ကာယႀကံ႕ခိုင္မႈကို တိိုးတက္ေစသည့္အျပင္ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိိုင္ရာကိုပါ ေလ့က်င့္ေပးသည့္အတြက္ မိမိကုိယ္ကိုယံုၾကည္မႈတိုုးလာျခင္းျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သင္သည္ အားကစား႐ံုတြင္ ကိုယ္ခံပညာအားကစားရပ္နည္းစနစ္တစ္ခုကုိ ကၽြမ္းက်င္ပိုင္နိုင္စြာ သိထားလွ်င္ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းခြင္တြင္လည္း ထုိနည္းတူစြာ ေျဖရွင္းအသံုးခ်လို႔ရပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိိုင္ရာသည္ ပုိမိုက်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေန၍ ေတြ႔ႀကံဳေနခဲ့ေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားသည္ သင့္အေပၚ ယခင္ကေလာက္ ထိခိုက္ေစမည္မဟုတ္ေတာ့ပါ။

ထုိ႔အျပင္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈကို ခုိင္မာစြာတည္ေဆာက္ထားႏိုင္ျခင္းသည္ အသင္းအဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္ မိမိလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အႀကံဥာဏ္မ်ားကို မွ်ေဝေဆြးေႏြးရာတြင္လည္းေကာင္း မိမိယံုၾကည္ရာကို ရဲဝံ့စြာေျပာဆုိႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ စိတ္ႀကီးဝင္မာနႀကီးျခင္းမဟုတ္ေသာ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈရွိျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာေန႔စဥ္ဘဝမ်ားတြင္ အလုပ္အတူတြဲလုပ္ေသာသူမ်ားကို ေကာင္းက်ိဳးေပးႏိုင္္႐ံုသာမက မိမိကိုယ္ပိုင္ လူမႈဘဝတြင္္ပါ အက်ိဳးမ်ားလာပါလိမ့္မည္။

Ref: ONE Championship "5 Ways Martial Arts Can Help Make You A Better Employee"

Team (ရိုးရာေလး)