ဝေပမယ့္ ေယာဂ ကစားႏိုင္သူ

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု Pennsylvania ျပည္နယ္မွာ ေနထိုင္တဲ့ အသက္ ၂၀ ေက်ာ္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးဟာ သာမန္ မိန္းကေလးမ်ားထက္ ဝပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ သူမဟာ ဝေပမယ့္ ေယာဂ ကို သာမန္ မိန္းကေလးမ်ားထက္ ပိုမုိ က်င့္ၾကံ ၾကိဳးစားႏိုင္သူ ျဖစ္ပါတယ္။

သူမဟာ သူမရဲ႕ ဝလြန္းတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ကို ဂရဳုမမူပဲ ၾကိဳးစားခဲ့ရာမွာ ေယာဂ ကစားနည္းမွာ ကြ်မ္းက်င္ႏွစ္သက္လာပါတယ္။ စတင္မေဆာ့ကစားခင္က ယခုထက္ ေပါင္ခ်ိန္ သံုးပံဳုတစ္ပံု ပုိျပီး ကစားျပီး ၃ လ အတြင္းမွာ သိသိသာသာ က်လာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူမ အေနနဲ႔ ယခု လက္ရွိ ဝိတ္ထက္ က်ေအာင္ ေယာဂကစားျခင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ယူသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိပါတယ္။ အစားအေသာက္ကိုလည္း ဆင္ျခင္ စားသံုးျပီး ေယာဂ အားကစား နည္းျဖင့္ လက္ရွိ သူမရဲ႕ ေပါင္ခ်ိန္မ်ား က်လာမယ္လုိ႔ ယံုၾကည္ထားသူ ျဖစ္ပါတယ္။

ေယာဂ က်င့္စဥ္ သုိ႔မဟုတ္ ကစားနည္းဟာ အႏၵိယကေန စတင္ျပီး လက္ရွိ ကမၻာတစ္လႊားမ်ာ လိုက္လံ ေလ့က်င့္၊ ကစားသူမ်ား အင္မတန္ မ်ားျပားလာျပီ ျဖစ္ပါတယ္။